PRAWO BUDOWLANE
– Prawa autorskie do dokumentacji projektowej (Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka)
– Współdziałanie nadzoru budowlanego z konserwatorem zabytków w sprawach samowoli budowlanej dotyczącej zabytku (Wojciech Grecki
Michał Okoń)
– Zabudowa z przekroczeniem granicy nieruchomości o zróżnicowanym statusie prawnym (Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki)
– Przebudowa obiektu a formalności związane z zakończeniem robót (Kamil Kłosiński)
– Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę (Joanna Dziedzic-Bukowska)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.1 (Przemysław Dziąg)
– „Publiczne” – pojęcie pułapka w dokumentach planistycznych (Grzegorz Chojnacki)

KONTRAKTOWANIE

– Możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu w sytuacji, gdy termin ten już upłynął (Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka)
– Skuteczność oraz skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie postanowienia umownego (Hanna Drynkorn, Katarzyna Śliwak)
– Upływ czasu a rękojmia i gwarancja jakości robót budowlanych – cz.1 (Łukasz Mróz)
– Odstąpienie od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty (Łukasz Kotarba)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Udzielenie gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych czy modyfikacja ustawowych ram odpowiedzialności z rękojmi za wady? (Katarzyna Zadykowicz – Sokół)
– Kary umowne związane z podwykonawcami w zamówieniu publicznym na roboty budowlane (Krzysztof Kwaśniewicz)
– Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa? (Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik)
– Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) w kontekście umów o zamówienia publiczne (Tadeusz Lewandowski)

Current template: