NUMER 1 czerwiec - sierpień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE
– Projekt nowelizacji Prawa budowlanego – Radosław Wasiak
– Odpowiedzialność projektanta – Błażej Korczak
– Samowola budowlana teraz i w nowelizacjia Prawa budowlanego – Lidia Dziurzyńska-Leipert
– Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Omówienie orzecznictwa i stanowisk doktryny – Sebastian Janicki
Obszar oddziaływania obiektu a strona postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – Michał Leszczyński

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz realizacją inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, skutki finansowe instytucji zasiedzenia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – Tatiana Tymosiewicz
– Zmiany w procesie inwestycyjnym wynikające z przepisów środowiskowych – Agnieszka Skorupińska
– Wpływu wyeliminowania z obrotu prawnego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Joanna Dziedzic-Bukowska
– Instalacji radiotelekomunikacyjnych (stacje bazowe telefonii komórkowej) – Kamil Kłosiński

KONTRAKTOWANIE

 • – Zachowanie terminu na złożenie powiadomień o roszczeniach wykonawców robót budowlanych – Agnieszka Zaborowska
  – Kary umowne dla podwykonawców – Krzysztof Kwasniewicz
  – Solidarna odpowiedzialność inwestora – Łukasz Mróz
  Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka
 • – Prawo kontraktów musi być podporządkowane zasadom ekonomicznym budownictwa – Michał Skorupski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • – Podwykonawstwo w robotach budowlanych – Katarzyna Zadykowicz-Sokól
  – Tzw. „duża” nowelizacja ustawy o PPP – Rafał Cieślak
  – Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE – Piotr Mazuro
Numer 2 (październik - grudzień 2019)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Prawa autorskie do dokumentacji projektowej
– Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki – Zabudowa z przekroczeniem granicy nieruchomości o zróżnicowanym statusie prawnym
– Wojciech Grecki, Michał Okoń – Współdziałanie nadzoru budowlanego z konserwatorem zabytków w sprawach samowoli budowlanej dotyczącej zabytku
– Kamil Kłosiński – Przebudowa obiektu a formalności związane z zakończeniem robót
– Joanna Dziedzic-Bukowska – Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Przemysław Dziąg – Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.1
– Grzegorz Chojnacki – „Publiczne” – pojęcie pułapka w dokumentach planistycznych

KONTRAKTOWANIE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu w sytuacji, gdy termin ten już upłynął
– Łukasz Mróz – Upływ czasu a rękojmia i gwarancja jakości robót budowlanych – cz.1
– Hanna Drynkorn, Katarzyna Śliwak – Skuteczność oraz skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie postanowienia umownego
– Łukasz Kotarba – Odstąpienie od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Katarzyna Zadykowicz – Sokół – Udzielenie gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych czy modyfikacja ustawowych ram odpowiedzialności z rękojmi za wady?
– Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik – Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa?
– Krzysztof Kwaśniewicz – Kary umowne związane z podwykonawcami w zamówieniu publicznym na roboty budowlane
– Tadeusz Lewandowski – Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) w kontekście umów o zamówienia publiczne

Numer 3 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE
– Problematyka etapowania inwestycji budowlanych (Katarzyna Skumiał)
– Uzyskanie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej – cz.2 (Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka)
– Aparthotele i condohotele – istota, regulacje prawne, praktyczne problemy i zagrożenia (Michał Waraksa)
– Podział geodezyjny nieruchomości po zakończeniu procesu budowlanego (Sebastian Janicki)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowemu (Agnieszka Skorupińska, Karol Jaworecki)
– Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.2 (Przemysław Dziąg)

 • – Czy Trybunał Konstytucyjny nakazał, by w planach miejscowych nastąpił powrót do ustaleń sprzed 1995 r.? (Tatiana Tymosiewicz)
 • – Intensywność zabudowy w planach miejscowych (Grzegorz Chojnacki)

KONTRAKTOWANIE

– Umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane (Anna Onopiuk)
– Czy w umowie o roboty budowlane lepiej sprawdzi się wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe (Agata Paprocka)
– Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi (Rafał Cieślak)
– Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji jakości robót budowlanych – cz.2 (Łukasz Mróz)

 • – Ryzyka wynikające z postanowień Warunków Kontraktu FIDIC i skutki ich wystąpienia (praktyczne przykłady) (Tomasz Dziuk)]
 • – Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – wybrane przypadki i aspekty (Anna Onopiuk)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Zakres stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Tadeusz Lewandowski)
– Zmiana ustawy PZP, czy Zamawiający są na to gotowi? (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)
– Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych (Marcin Boczek
Martyna Wójcik)

Numer 4 (kwiecień - czerwiec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– 3 Odrębność budynków pomimo posiadania wspólnego fundamentu i układu komunikacyjnego z jednym garażem (MAGDALENA WOŹNIAK)
– 6 Przepisy wdrażające RODO w sektorze budowlanym (KATARZYNA SIEMION)
– 12 Legalizacja starych samowoli budowlanych – nowelizacja (GRZEGORZ CHOJNACKI)

 • – 16 Czy odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych jest możliwe na etapie postępowania naprawczego albo legalizacyjnego? (ANNA POLAK)
  – 20 Skutki dla inwestycji wypowiedzenia porozumienia o przekazaniu kompetencji konserwatora zabytków (SEBASTIAN JANICKI)
  – 22 Prawne konsekwencje wadliwego postępowania gminy wobec inwestora (ROBERT SUWAJ)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 30 Specustawa mieszkaniowa – Lex, ale nie Deweloper (PRZEMYSŁAW DZIĄG)
– 34 Nowe Prawo Wodne – problemy praktyczne po pierwszych dwóch latach obowiązywania (BARBARA PANCER)

 • – 38 Prawo nabywcy nieruchomości do zaskarżenia planu miejscowego do sądu administracyjnego (TATIANA TYMOSIEWICZ)
  – 41 Zapisy planów miejscowych muszą być precyzyjne (WOJCIECH WOJTOWICZ)

KONTRAKTOWANIE

– 44 Charakter zabezpieczeń pieniężnych w umowach podwykonawczych (MAŁGORZATA CYRUL-KARPIŃSKA)
– 48 Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym (WITOLD SŁAWIŃSKI, ADRIANA GOSTĘPSKA)
– 51 Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji
jakości robót budowlanych – cz. 3 (ŁUKASZ MRÓZ)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– 55 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp (PATRYCJA OLEKSIŃSKA – DĄBROWSKA)
– 60 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na roboty budowlane (ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN)
– 65 Zamówienia typu „in-house” w świetle orzeczenia TSUE z dnia 3.10.2019 r. w sprawie: C285/18 (TADEUSZ LEWANDOWSKI)
– 69 Ochrona roszczeń finansowych podwykonawcy w publicznych i prywatnych inwestycjach budowlanych (EDYTA SIKORSKA-GAŁECKA)

Numer 5 (lipiec - wrzesień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

RAWO BUDWOLANE
– Zmiany w Prawie budowlanym (KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA)
– Kwalifikacja (podziemnych) obiektów budowlanych jako budynek (ŁUKASZ GONIAK)
– Nowelizacja prawa budowlanego – uproszczenie i deregulacja (DOMINIK SYPNIEWSKI)
– Branża budowlana w dobie COVID-19 – opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie grozi karami umownymi (DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Gospodarka odpadami w świetle przepisów tarcz antykryzysowych (TOMASZ MIŚ)
– Poważny wyłom w systemie dotyczący terenów leśnych w nowym rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA)
– Zwrot w sprawie wiatraków – potrzebne nam jest dobre prawo! (FILIP SOKOŁOWSKI)
– Odpowiedzialność wynajmującego i najemcy za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska (BARBARA PANCER)
– Administracja próbuje utrudniać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (KONRAD DYDA)

KONTRAKTOWANIE
– Najważniejsze aspekty zastrzegania kar umownych w umowie o roboty budowlane (ALDONA PAJOR)
– Epidemia COVID-19 jako podstawa do zgłoszenia roszczeń w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC (AGATA PAPROCK, KINGA CEKIERA)
– Koronawirus a renegocjowanie umów zawartych w trybie zwykłym oraz w trybie zamówień publicznych (MARCIN SZYMAŃCZYK)
– Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego (JACEK KOSIŃSKI)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
– Wpływ pandemii COVID-19 na sektor budowlany (LIDIA DZIURZYŃSKA – LEIPERT, MICHAŁ BORK, ALEKSANDER GRABECKI, ZOFIA NEJTHARDT)

Numer 6 (październik-grudzień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

 

– DOMINIK SYPNIEWSKI – Nowelizacja prawa budowlanego – podział projektu budowlanego
– ALDONA PAJOR – Skutki braku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do organu administracji architektoniczno- -budowlanej
– ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Pełne merytoryczne rozpoznanie sprawy w postępowaniu odwoławczym przed organem nadzoru budowlanego nie zawsze będzie miało miejsce

– BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany istotne dla inwestorów instytucjonalnych

– KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA – Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

– WOJCIECH WOJTOWICZ – Fiskalny aspekt planowania przestrzennego
– JAKUB H. SZLACHETKO – Charakter prawny uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

– KONRAD DYDA – Obrót ziemią rolną – kolejne interpretacje rządu i notariuszy
– WOJCIECH WOJTOWICZ – (Nie)pełna cyfryzacja planowania przestrzennego

 

KONTRAKTOWANIE

 

– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad
nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii

– TATIANA TYMOSIEWICZ – Kooperatywy mieszkaniowe – nowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

– ŁUKASZ SZCZYGIEŁ, RAFAŁ MIERKIEWICZ – Nieruchomości w majątku firmowym – na jakie pułapki podatkowe należy zwrócić uwagę?

– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak przekonać sąd do obniżenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych

– KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

– KATARZYNA Z. ZADYKOWICZ-SOKÓŁ – Dowody potwierdzające zapłatę (nie) wymagalnego
wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Numer 7 (styczeń-marzec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 1
– JOANNA MAJ – Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę

– AGNIESZKA DUDKO-ROMAŃCZUK – Problematyka uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przy etapowaniu inwestycji
– KAMIL KOSIŃSKI – Cyfryzacja procesów budowlanych – program e-budownictwo i usługi pokrewne
– TERESA SIUDEM – Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH SZOPIŃSKI – Organizacje ekologiczne łatwiej zablokują inwestycje

 

KONTRAKTOWANIE

– ALDONA PAJOR – Działanie budowy w czasie dni ustawowo wolnych od pracy
– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii koronowirusa SARS-CoV-2

– ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Procedura notyfikacyjna ze specustawy COVID-19 a procedura roszczeniowa z subklauzuli 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w przypadku wystąpienia siły wyższej

– ANNA ONOPIUK – Roboty dodatkowe w umowach o roboty budowlane – wybrane zagadnienia

– KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

– JOANNA ZBYSZYŃSKA – Miarkowanie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z gwarancji lub rękojmi

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KAROLINA KLIMEK – Dopuszczalność kary umownej za nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie się z podwykonawcą jako przedmiot rozważań Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 30.06.2020 r., sygn. III CZP 67/19).

Numer 8 (kwiecień-czerwiec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej
– AN JARZYŃSKI. PIOTR JARZYŃSKI – Przeniesienie pozwolenia na budowę i warunków zabudowy na spadkobierców
– KINGA CEKIERA, PIOTR SZYMAŃSKI – Budowa linii bezpośrednich w Polsce – dostawa zielonej energii bezpośrednio do odbiorców
– MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 2

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA

– DR ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA-ŚMIGIELSKA – Ustawa offshore – specjalny system wsparcia morskich farm wiatrowych
– ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie
– DR JOANNA DZIEDZIC-BUKOWSKA – Uzasadnienie do projektu planu miejscowego
– JULIA JANIK, MIROSŁAW NAROLSKI – Decyzja o warunkach zabudowy – alternatywa przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH WOJTOWICZ – Planowanie zintegrowane z rozwojem, czyli koniec krajowej koncepcji przestrzennego kraju
– MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA, WOJCIECH WOŁOSZYK – Praktyczne problemy w zakresie ustalania
opłaty za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
– ALEKSANDRA URBANOWSKA-BOHUN MPA – Powierzchnia biologicznie czynna w dokumentach i decyzjach inwestycyjnych

 

KONTRAKTOWANIE

– JACEK KOSIŃSKI, KONRAD DYDA – Właściciele i najemcy powierzchni muszą sami poszukiwać rozwiązań swoich problemów
– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Umowa o roboty budowlane: próby i ekspertyzy przed odbiorem – kiedy i na czyj koszt?

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Uchwała Sądu Najwyższego – wskazówki dla uniknięcia lub ograniczenia kary za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom przewidzianej w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

– MARTA LIPIŃSKA – Częściowe rozwiązanie umowy zawartej w reżimie ustawy Pzp

Numer 9 (lipiec-wrzesień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

 

PRAWO BUDOWLANE

 • PRZEMYSŁAW DZIĄG – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – czyli gwarancja podwyżki cen mieszkań
 • KONRAD DYDA – Nowe zasady stwierdzenia nieważności o pozwoleniu na budowę
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI – Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę
 • WOJCIECH GRECKI – Problem z tymczasowymi obiektami
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Zalecenia konserwatorskie jak randka w ciemno
 • BARBARA PANCER – Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych budynków – kolejny krok ku „zielonemu budownictwu”

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie cz.2
 • KAROLINA KLIMEK, ROBERT MIKULSKI – Uchwała reklamowa – procedura, charakter prawny
 • WOJCIECH WOJTOWICZ – Zabudowa śródmiejska tylko w Stadium lub w planach
 • ALDONA PAJOR – Znaczenie i wymagania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w procesie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KONTRAKTOWANIE

 • ŁUKASZ MRÓZ – Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
 • BARBARA KOZYRA – Korzystna reforma dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni
 • MICHAŁ SIWOWSKI – Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy praktyczne po dziesięciu latach stosowania regulacji kodeksowej
 • DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK – Zwrot kaucji od inwestora po upływie okresu gwarancji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • JAN GANDZIAROWSKI, MACIEJ KAJRUKSZTO – Spory w branży budowlanej z uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Podsumowanie wyników ankiety CAS
 • JAKUB MAJEWSKI – GDDKiA aktualizuje Szczegółowe Warunki Kontraktu dla systemu „Projektuj i Buduj”
Numer 10 (październik-grudzień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

 • PRZEMYSŁAW KASTYAK, SEBASTIAN JANICKI – Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście wymagań dla wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 • FILIP PRUSIK-SERBINOWSKI – Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę a obejście prawa
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Jak można ograniczyć negatywne skutki wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków?
 • ALEKSANDRA BEDNORZ –Dziennik budowy jako dowód w postępowaniu sądowym

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • AGNIESZKA PAKULSKA, MICHAŁ CIESIELSKI, ŁUKASZ MARCINIAK – System planowania przestrzennego do zmiany
 • MATEUSZ STAWSKI – Opłata planistyczna w praktyce – cz.1
 • BARTOSZ BUDYCH – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • BARBARA PANCER – Podstawowe zasady gospodarowania odpadami powstałymi w związku z prowadzeniem robót budowlanych
 • ALDONA PAJOR – Decyzja o warunkach zabudowy – procedura, charakter prawny
 • ANETA FORNALIK –Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – procedura, charakter prawny

KONTRAKTOWANIE

 • BARTŁOMIEJ NIEWCZAS, DOMINIK HINCZ – Wykonanie zastępcze – regulacja ustawowa a postanowienia umowy
 • ANNA NOWICKA – OSUCH – Dochodzenie odszkodowania w związku z koniecznością wyboru kolejnego wykonawcy na skutek odstąpienia od umowy z pierwotnym wykonawcą
 • PIOTR LITWIN, TOMASZ KOWALCZYK – VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI – Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
 • DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Firma w pandemii – 3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Wpływ przepisów covidowych na realizację umowy o roboty budowlane, w szczególności analiza możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
Numer 11 (styczeń-marzec 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

 • KONRAD DYDA – Odkrycie archeologiczne na budowie – właściwe postępowanie oraz konsekwencje dla umowy o roboty budowlane
 • ALEKSANDRA BEDNORZ – Obowiązki kierownika budowy w orzecznictwie sądowym
 • ANNA NOWICKA-OSUCH – Obowiązki i dodatkowe czynności w celu skutecznego przeniesienia decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) na nabywcę przedsiębiorstwa
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI –Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • JOANNA MAJ. Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ALEKSANDRA URBANOWSKA-BOHUN – Służebności przesyłu w zakresie infrastruktury wodociągowej w praktyce funkcjonowania gmin – zarys problemów
 • LUCYNA STANISZEWSKA – Zabudowa śródmiejska w aktach planowania przestrzennego
 • JAKUB MAKAREWICZ, DARIA WITKOWSKA – Wyzwania cyfryzacji aktów planowania przestrzennego
 • BARBARA PANCER – Nowelizacja ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko – krok w dobrym kierunku?
 • ANETA FORNALIK –Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – charakter prawny i procedura

KONTRAKTOWANIE

 • MAŁGORZATA BOROWIAK – Rola, obowiązki i uprawnienia Inżyniera Projektu w toku realizacji umów o roboty budowlane opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości? Wskazówki prawnika
 • MARTA LIPIŃSKA – Kary umowne w umowie o roboty budowlane
 • ANETA MRÓZ – Błędy dokumentacji projektowej a wynagrodzenie ryczałtowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Podział ryzyk w kontrakcie budowlanym typu „Zaprojektuj i Wybuduj”
Numer 12 (kwiecień-czerwiec 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

 • KONRAD DYDA – Jak przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków budowlanych?
 • MAŁGORZATA CIEŚLA, DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK – Instrukcja użytkowania obiektu – skuteczne zabezpieczenie wykonawcy przed reklamacjami inwestora
 • PIOTR JARZYŃSKI, KATARZYNA SZYNALSKA – Polski Ład w budownictwie
 • JAKUB ŁUBECKI, MAGDALENA KOMUDZIŃSKA, MAGDALENA MAZUR. Nowa ustawa deweloperska – kto, od kiedy i do jakich umów będzie musiał ją stosować oraz zmiany w umowie rezerwacyjnej 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • MIROSŁAW NAROLSKI – Można skutecznie bronić się przed nieuzasadnioną aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • LIDIA BLASZKA – Zasada proporcjonalności w orzecznictwie
 • WOJCIECH WOJTOWICZ – Sześć lat ustawy krajobrazowej i tylko kilkadziesiąt przyjętych uchwał
 • PIOTR ŁUSZCZEK – Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu – zmiana zasad projektowych i kolejny krok w kierunku cyfryzacji planowania przestrzennego
 • TOMASZ GIĘTKOWSKI – Praktyczne aspekty cyfryzacji procedury planistycznej

KONTRAKTOWANIE

 • AGNIESZKA WASILUK – Roszczenia Wykonawcy zgłaszane w ramach Kontraktu FIDIC
 • BARBARA PANCER – Nieterminowa realizacja umów o roboty budowlane – problemy praktyczne
 • PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Sposób działania i konsekwencje dla inwestora w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym wykonawcy
 • ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA-ŚMIGIELSKA – Subklauzula 13.1 FIDIC – studium przypadku na przykładzie drogi ekspresowej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • MACIEJ KAJRUKSZTO – Wzrosty kosztów w budownictwie. Jakie czynniki ją determinują? Czy są przewidywalne? Raport o kosztach w budownictwie 2016-2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 w okresie 2020-2021
Numer 13 (lipiec-wrzesień 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE

– JOANNA MAJ – Zmiana sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na cele mieszkalne dla uchodźców
– MAGDALENA KOMUDZIŃSKA, JACEK ŁUBECKI, MAGDALENA MAZUR – Nowa ustawa deweloperska cz. II – mieszkaniowe rachunki powiernicze, prospekt informacyjny oraz podstawy działania DFG
– PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności do działek wydzielonych pod budowę drogi publicznej w związku z realizacją przedsięwzięcia przez dewelopera – możliwe scenariusze

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA

– IWONA JACIECZKO – Niektóre aspekty podatkowe związane z przeznaczeniem nieruchomości według decyzji o warunkach zabudowy
– MIROSŁAW NAROLSKI – Likwidacja użytkowania wieczystego: czy da się pogodzić ogień z wodą?
– JOANNA WYSOCKA – ROGALA – Problematyka związana z niezgodnością celu, na jaki została oddana nieruchomość w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a obowiązującymi dla danego gruntu postanowieniami MPZP
– WOJCIECH GRECKI –  Prawne metody wpływania na treść planu miejscowego w toku procedury planistycznej
– PIOTR JARZYŃSKI – Decyzje o warunkach zabudowy a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – problemy praktyczne

 

KONTRAKTOWANIE

– JACEK PILISZEK – Usuwanie wad w Warunkach Kontraktowych FIDIC a rękojmia i gwarancja
– BARBARA KOZYRA – Czy możliwe jest żądanie łącznie kar z tytułu odstąpienia od umowy i nienależytego wykonania umowy w terminie?
– ALEKSANDRA TERC, ELŻBIETA VIROUX – Wpływ „przepisów covidowych” na realizację umów o roboty budowlane
– MAŁGORZATA CIEŚLA – Rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych
– JOANNA RUDNICKA – Ochrona przedsiębiorców

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– BARTŁOMIEJ MAZUR, PIOTR MAZURO – Podwykonawca w zamówieniach publicznych – zagadnienia praktyczne

Numer 14 październik-grudzień 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE
– Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową i jej wady w kontrakcie „buduj”.
– Nowelizacja prawa budowlanego – uproszczenie i deregulacja
– Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
– Elektroniczny Dziennik Budowy – szanse i zagrożenia
– Dostęp do drogi publicznej warunkiem podziału nieruchomości. Wydzielenie działek pod drogi publiczne

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA
– Kwestie środowiskowe w procesie inwestycyjnym
– Porozumienia Gminy z inwestorami prywatnymi dotyczące uchwalania planu miejscowego
– Kontynuacja nowej zabudowy – wprowadzenie
– Czy w osiedlu domków jednorodzinnych można wybudować wielkie centrum handlowe?
– Zmiana zagospodarowania gruntów leśnych

KONTRAKTOWANIE
– Klauzule abuzywne w umowie o roboty budowlane
– Siła wyższa oraz nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych a warunki kontraktowe FIDIC
– Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
– Kontrowersyjna treść gwarancji wadialnej. Czy wyrok Sądu Zamówień Publicznych zakończy spory przed KIO?
– Opinia Prokuratorii Generalnej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia

Numer 15 (styczeń - marzec 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE

– MICHAŁ KRASIŃSKI – Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – praktyczne podejście
– PRZEMYSŁAW WIERZBICKI, ANNA DOMAGAŁA – Przebudowa budynku
– PATRYCJA JASIK – Zakres przedmiotowy inwestycji realizowanej w trybie specustawy drogowej
– MIKOŁAJ SOŁTYSIAK – Konsekwencje przekroczenia granicy przez budynek posadowiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
– ANETA FORNALIK – Dostęp do drogi publicznej w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
– DOMINIKA KACZMAREK – Wyjątki od warunku niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej ze studium
w Lex Deweloper

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– ANETA FORNALIK – Najczęstsze błędy decyzji o warunkach zabudowy – praktyka i orzecznictwo

– JACEK ŁUBECKI, WOJCIECH MAKSYMCZUK – Kiedy deweloper realizujący inwestycję musi zbudować drogę?

KONTRAKTOWANIE

– LESZEK KACZMAREK – Limit odpowiedzialności inwestora na gruncie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego
– DOMINIK HINCZ. JĘDRZEJ GŁOWINKOWSKI – Charakterystyka odstąpienia od umowy o roboty budowlane
– MAŁGORZATA CIEŚLA – Rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych
– WOJCIECH MAKSYMCZUK. DOMINIKA GRABARCZYK – Najczęstsze błędy w umowach o roboty budowlane

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– PRZEMYSŁAW WIERZBICKI, OLGA PŁUDOWSKA – Rażąco niska cena w przetargach na roboty budowlane – analiza aktualnego orzecznictwa KIO

– MAŁGORZATA GŁOCKA – Rola przedmiaru i kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym na roboty budowlane

Numer 16 (kwiecień-czerwiec 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE

– PIOTR JARZYŃSKI – Nowelizacje Prawa budowlanego
– ANNA DOMAGAŁA, PRZEMYSŁAW WIERZBICKI – Legitymacja w postępowaniu o stwierdzenie
nieważności pozwolenia na budowę – case study
– MARTYNA SŁUGOCKA – Warunki techniczne budynków – najczęstsze problemy
– IWONA NOGAJ – Legalizacja robót budowlanych w przypadku uchylenia pozwolenia na budowę w trakcie realizacji budowy
– FILIP WASILEWSKI – Postępowanie naprawcze w przypadku samowolnego odstąpienia od zamierzenia budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– SYLWIA UZIĘBŁO-KOWALSKA –  Zmiany w zakresie zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

– MAGDALENA ZIELIŃSKA –  Branża OZE a tzw. zasada dobrego sąsiedztwa
– JOANNA MAJ – Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w przypadku luki planistycznej

KONTRAKTOWANIE

– MIROSŁAW JERZY SADOWSKI – Jak dochodzić odszkodowania od kilku podmiotów w sporach budowlanych?

– ROKSANA WALTROWSKA, KAROLINA WRÓBLEWSKA – Odpowiedzialność inwestora za waloryzację wynagrodzenia podwykonawcy

– MAŁGORZATA REPELEWICZ – Zabezpieczenie kontraktów budowlanych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– BOLESŁAW SZYŁKAJTIS – Błędy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na etapie realizacji inwestycji

– TADEUSZ LEWANDOWSKI – Czy o ustalaniu wartości zamówień na roboty budowlane i związane z nimi usługi wiemy już wszystko?

Numer 17 (lipiec-wrzesień 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE

– JOANNA MAJ – Lex silos – uproszczenia w procedurze budowlanej, czy tylko dla rolników?
– IWONA NOGAJ – Postanowienie PINB o wstrzymaniu robót budowlanych
– DANIEL BIEGALSKI – Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę – uwagi ogólne
– ŁUKASZ KUPSKI – Pozwolenie na budowę, a dostęp do drogi publicznej
– IWONA NOGAJ – Skarga do WSA na pozwolenie na budowę po wszczęciu robót budowlanych
– JOANNA MAJ – Nowe przepisy techniczno-budowlane

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– PIOTR JARZYŃSKI – Reforma planowania przestrzennego – wybrane elementy
– FILIP SOKOŁOWSKI –  Rozszerzona procedura planistyczna dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
– MAGDALENA WILCZYŃSKA – Zależne miejsca postojowe – rozwiązanie zapewniające wymaganą liczbę stanowisk, czy problem przy uzyskaniu pozwolenia na budowę?
– DANIEL BIEGALSKI –  Zmiana pozwolenia na budowę po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– JAKUB GĄSIOR – Kwestie planistyczne związane z realizacją inwestycji typu PRS

KONTRAKTOWANIE

– MICHAŁ WACH – Powiadamianie o roszczeniach oraz ich zgłaszanie na podstawie wzorców kontraktowych FIDIC
– AGATA CHORZEMPA – Mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów budowlanych. Kluczowe ustalenia z Raportu o sporach budowlanych w Polsce 2022 – perspektywa na rok 2023

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KALIKST NAGEL – Model realizacji inwestycji oparty na współpracy (kolaboratywny)
– TADEUSZ LEWANDOWSKI – Uwarunkowania złożenia świadczenia z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane do depozytu sądowego

Numer 18 (październik - grudzień 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDWOLANE

– MICHAŁ LEMPKOWSKI, MIKOŁAJ MATLA – Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce na skutek zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę – analiza zagadnienia w świetle zmian w latach 2023–2024
– DANIEL BIEGALSKI – Sytuowanie obiektów budowlanych w sąsiedztwie obszarów kolejowych
– KAROLINA WRÓBLEWSKA – Odpowiedzialność za wady budynku
– KAMIL KŁOSIŃSKI – Zarząd i utrzymanie urządzeń wodnych
– JOANNA MAJ – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– DAGMARA CZAJKA –  Wydanie decyzji środowiskowej po zrealizowaniu inwestycji
– PIOTR JARZYŃSKI – Niepewność w odszkodowaniach planistycznych
– ANETA WALEWSKA-BORSUK – Jakie są problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych?
– MAGDALENA WILCZYŃSKA – Wpływ nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kolejne decyzje w procesie inwestycyjnym

KONTRAKTOWANIE

– ILONA SEBASTIANSKA – Rozkład ryzyka w umowie o roboty budowlane
– ARTUR JASTRZĘBSKI – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ochrona przed nadużyciami ze strony zamawiających

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– SYLWIA ZIELEZIŃSKA –  Możliwość potrącenia kar umownych w zamówieniach publicznych na gruncie specustawy COVID-19
– NORBERT STACHURA – Opis przedmiotu zamówienia a program funkcjonalno – użytkowy
– MIKOŁAJ SOŁTYSIAK – Wpływ sytuacji kryzysowych na wynagrodzenie ryczałtowe w ramach umowy o roboty budowlane

Numer 19 (styczeń - marzec 2024)

Cena egzemplarza archiwalnego – 100 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– PAWEŁ BIAŁOBOK – Inwestycje budowlane na obszarach objętych ochroną zabytków – O czym powinien pamiętać inwestor?
– KAMIL KOSIŃSKI – Kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu – stara i nowa procedura
– ADRIANNA JANICKA, AGATA PAWLAK – JASZCZAK – Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące Lasom Państwowym oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– ANETA WALEWSKA-BORSUK –  Problemy z wydawaniem wuzetek dla części działki ewidencyjnej wciąż aktualne
– GRAŻYNA KUŻMA – Wprowadzanie zasad ESG do procesów budowlanych – wyzwania i szanse
– GRZEGORZ DYLAK – Zarządzanie roszczeniami w projektach budowlanych
– MARCIN KWAŚNY – Odpowiedzialność solidarna inwestora w kontekście zatrzymanej części wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia

KONTRAKTOWANIE

– MICHAŁ WACH – Określenie Inżyniera na podstawie FIDIC
– ALDONA GÓRSKA – Podział ryzyk związanych z realizacją inwestycji na etapie ofertowania i realizacji projektu budowlanego – kwestie prawne i praktyczne

– MACIEJ KRÓL, SZYMON GANCEWSKI – Kary umowne w kontraktach budowlanych
– ŁUKASZ KUPSKI – Odpowiedzialność inwestora za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– MIKOŁAJ SOŁTYSIAK – Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy
– MARTA LIPIŃSKA, JAKUB JAGIEŁŁO – Wady dokumentacji projektowej i PFU a odpowiedzialność stron procesu budowlanego
– KALIKST NAGEL – OPZ w umowie ramowej o roboty budowlane