NUMER 1 czerwiec - sierpień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE
– Projekt nowelizacji Prawa budowlanego – Radosław Wasiak
– Odpowiedzialność projektanta – Błażej Korczak
– Samowola budowlana teraz i w nowelizacjia Prawa budowlanego – Lidia Dziurzyńska-Leipert
– Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Omówienie orzecznictwa i stanowisk doktryny – Sebastian Janicki
Obszar oddziaływania obiektu a strona postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – Michał Leszczyński

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz realizacją inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, skutki finansowe instytucji zasiedzenia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – Tatiana Tymosiewicz
– Zmiany w procesie inwestycyjnym wynikające z przepisów środowiskowych – Agnieszka Skorupińska
– Wpływu wyeliminowania z obrotu prawnego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Joanna Dziedzic-Bukowska
– Instalacji radiotelekomunikacyjnych (stacje bazowe telefonii komórkowej) – Kamil Kłosiński

KONTRAKTOWANIE

 • – Zachowanie terminu na złożenie powiadomień o roszczeniach wykonawców robót budowlanych – Agnieszka Zaborowska
  – Kary umowne dla podwykonawców – Krzysztof Kwasniewicz
  – Solidarna odpowiedzialność inwestora – Łukasz Mróz
  Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka
 • – Prawo kontraktów musi być podporządkowane zasadom ekonomicznym budownictwa – Michał Skorupski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • – Podwykonawstwo w robotach budowlanych – Katarzyna Zadykowicz-Sokól
  – Tzw. „duża” nowelizacja ustawy o PPP – Rafał Cieślak
  – Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE – Piotr Mazuro
Numer 2 (październik - grudzień 2019)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Prawa autorskie do dokumentacji projektowej
– Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki – Zabudowa z przekroczeniem granicy nieruchomości o zróżnicowanym statusie prawnym
– Wojciech Grecki, Michał Okoń – Współdziałanie nadzoru budowlanego z konserwatorem zabytków w sprawach samowoli budowlanej dotyczącej zabytku
– Kamil Kłosiński – Przebudowa obiektu a formalności związane z zakończeniem robót
– Joanna Dziedzic-Bukowska – Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Przemysław Dziąg – Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.1
– Grzegorz Chojnacki – „Publiczne” – pojęcie pułapka w dokumentach planistycznych

KONTRAKTOWANIE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu w sytuacji, gdy termin ten już upłynął
– Łukasz Mróz – Upływ czasu a rękojmia i gwarancja jakości robót budowlanych – cz.1
– Hanna Drynkorn, Katarzyna Śliwak – Skuteczność oraz skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie postanowienia umownego
– Łukasz Kotarba – Odstąpienie od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Katarzyna Zadykowicz – Sokół – Udzielenie gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych czy modyfikacja ustawowych ram odpowiedzialności z rękojmi za wady?
– Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik – Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa?
– Krzysztof Kwaśniewicz – Kary umowne związane z podwykonawcami w zamówieniu publicznym na roboty budowlane
– Tadeusz Lewandowski – Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) w kontekście umów o zamówienia publiczne

Numer 3 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE
– Problematyka etapowania inwestycji budowlanych (Katarzyna Skumiał)
– Uzyskanie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej – cz.2 (Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka)
– Aparthotele i condohotele – istota, regulacje prawne, praktyczne problemy i zagrożenia (Michał Waraksa)
– Podział geodezyjny nieruchomości po zakończeniu procesu budowlanego (Sebastian Janicki)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowemu (Agnieszka Skorupińska, Karol Jaworecki)
– Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.2 (Przemysław Dziąg)

 • – Czy Trybunał Konstytucyjny nakazał, by w planach miejscowych nastąpił powrót do ustaleń sprzed 1995 r.? (Tatiana Tymosiewicz)
 • – Intensywność zabudowy w planach miejscowych (Grzegorz Chojnacki)

KONTRAKTOWANIE

– Umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane (Anna Onopiuk)
– Czy w umowie o roboty budowlane lepiej sprawdzi się wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe (Agata Paprocka)
– Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi (Rafał Cieślak)
– Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji jakości robót budowlanych – cz.2 (Łukasz Mróz)

 • – Ryzyka wynikające z postanowień Warunków Kontraktu FIDIC i skutki ich wystąpienia (praktyczne przykłady) (Tomasz Dziuk)]
 • – Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – wybrane przypadki i aspekty (Anna Onopiuk)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Zakres stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Tadeusz Lewandowski)
– Zmiana ustawy PZP, czy Zamawiający są na to gotowi? (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)
– Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych (Marcin Boczek
Martyna Wójcik)

Numer 4 (kwiecień - czerwiec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

– 3 Odrębność budynków pomimo posiadania wspólnego fundamentu i układu komunikacyjnego z jednym garażem (MAGDALENA WOŹNIAK)
– 6 Przepisy wdrażające RODO w sektorze budowlanym (KATARZYNA SIEMION)
– 12 Legalizacja starych samowoli budowlanych – nowelizacja (GRZEGORZ CHOJNACKI)

 • – 16 Czy odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych jest możliwe na etapie postępowania naprawczego albo legalizacyjnego? (ANNA POLAK)
  – 20 Skutki dla inwestycji wypowiedzenia porozumienia o przekazaniu kompetencji konserwatora zabytków (SEBASTIAN JANICKI)
  – 22 Prawne konsekwencje wadliwego postępowania gminy wobec inwestora (ROBERT SUWAJ)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 30 Specustawa mieszkaniowa – Lex, ale nie Deweloper (PRZEMYSŁAW DZIĄG)
– 34 Nowe Prawo Wodne – problemy praktyczne po pierwszych dwóch latach obowiązywania (BARBARA PANCER)

 • – 38 Prawo nabywcy nieruchomości do zaskarżenia planu miejscowego do sądu administracyjnego (TATIANA TYMOSIEWICZ)
  – 41 Zapisy planów miejscowych muszą być precyzyjne (WOJCIECH WOJTOWICZ)

KONTRAKTOWANIE

– 44 Charakter zabezpieczeń pieniężnych w umowach podwykonawczych (MAŁGORZATA CYRUL-KARPIŃSKA)
– 48 Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym (WITOLD SŁAWIŃSKI, ADRIANA GOSTĘPSKA)
– 51 Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji
jakości robót budowlanych – cz. 3 (ŁUKASZ MRÓZ)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– 55 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp (PATRYCJA OLEKSIŃSKA – DĄBROWSKA)
– 60 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na roboty budowlane (ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN)
– 65 Zamówienia typu „in-house” w świetle orzeczenia TSUE z dnia 3.10.2019 r. w sprawie: C285/18 (TADEUSZ LEWANDOWSKI)
– 69 Ochrona roszczeń finansowych podwykonawcy w publicznych i prywatnych inwestycjach budowlanych (EDYTA SIKORSKA-GAŁECKA)

Numer 5 (lipiec - wrzesień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

RAWO BUDWOLANE
– Zmiany w Prawie budowlanym (KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA)
– Kwalifikacja (podziemnych) obiektów budowlanych jako budynek (ŁUKASZ GONIAK)
– Nowelizacja prawa budowlanego – uproszczenie i deregulacja (DOMINIK SYPNIEWSKI)
– Branża budowlana w dobie COVID-19 – opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie grozi karami umownymi (DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Gospodarka odpadami w świetle przepisów tarcz antykryzysowych (TOMASZ MIŚ)
– Poważny wyłom w systemie dotyczący terenów leśnych w nowym rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA)
– Zwrot w sprawie wiatraków – potrzebne nam jest dobre prawo! (FILIP SOKOŁOWSKI)
– Odpowiedzialność wynajmującego i najemcy za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska (BARBARA PANCER)
– Administracja próbuje utrudniać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (KONRAD DYDA)

KONTRAKTOWANIE
– Najważniejsze aspekty zastrzegania kar umownych w umowie o roboty budowlane (ALDONA PAJOR)
– Epidemia COVID-19 jako podstawa do zgłoszenia roszczeń w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC (AGATA PAPROCK, KINGA CEKIERA)
– Koronawirus a renegocjowanie umów zawartych w trybie zwykłym oraz w trybie zamówień publicznych (MARCIN SZYMAŃCZYK)
– Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego (JACEK KOSIŃSKI)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
– Wpływ pandemii COVID-19 na sektor budowlany (LIDIA DZIURZYŃSKA – LEIPERT, MICHAŁ BORK, ALEKSANDER GRABECKI, ZOFIA NEJTHARDT)

Numer 6 (październik-grudzień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

 

– DOMINIK SYPNIEWSKI – Nowelizacja prawa budowlanego – podział projektu budowlanego
– ALDONA PAJOR – Skutki braku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do organu administracji architektoniczno- -budowlanej
– ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Pełne merytoryczne rozpoznanie sprawy w postępowaniu odwoławczym przed organem nadzoru budowlanego nie zawsze będzie miało miejsce

– BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany istotne dla inwestorów instytucjonalnych

– KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA – Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

– WOJCIECH WOJTOWICZ – Fiskalny aspekt planowania przestrzennego
– JAKUB H. SZLACHETKO – Charakter prawny uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

– KONRAD DYDA – Obrót ziemią rolną – kolejne interpretacje rządu i notariuszy
– WOJCIECH WOJTOWICZ – (Nie)pełna cyfryzacja planowania przestrzennego

 

KONTRAKTOWANIE

 

– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad
nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii

– TATIANA TYMOSIEWICZ – Kooperatywy mieszkaniowe – nowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

– ŁUKASZ SZCZYGIEŁ, RAFAŁ MIERKIEWICZ – Nieruchomości w majątku firmowym – na jakie pułapki podatkowe należy zwrócić uwagę?

– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak przekonać sąd do obniżenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych

– KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

– KATARZYNA Z. ZADYKOWICZ-SOKÓŁ – Dowody potwierdzające zapłatę (nie) wymagalnego
wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Numer 7 (styczeń-marzec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

– MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 1
– JOANNA MAJ – Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę

– AGNIESZKA DUDKO-ROMAŃCZUK – Problematyka uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przy etapowaniu inwestycji
– KAMIL KOSIŃSKI – Cyfryzacja procesów budowlanych – program e-budownictwo i usługi pokrewne
– TERESA SIUDEM – Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH SZOPIŃSKI – Organizacje ekologiczne łatwiej zablokują inwestycje

 

KONTRAKTOWANIE

– ALDONA PAJOR – Działanie budowy w czasie dni ustawowo wolnych od pracy
– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii koronowirusa SARS-CoV-2

– ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Procedura notyfikacyjna ze specustawy COVID-19 a procedura roszczeniowa z subklauzuli 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w przypadku wystąpienia siły wyższej

– ANNA ONOPIUK – Roboty dodatkowe w umowach o roboty budowlane – wybrane zagadnienia

– KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

– JOANNA ZBYSZYŃSKA – Miarkowanie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z gwarancji lub rękojmi

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KAROLINA KLIMEK – Dopuszczalność kary umownej za nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie się z podwykonawcą jako przedmiot rozważań Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 30.06.2020 r., sygn. III CZP 67/19).

Numer 8 (kwiecień-czerwiec 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

PRAWO BUDOWLANE

– BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej
– AN JARZYŃSKI. PIOTR JARZYŃSKI – Przeniesienie pozwolenia na budowę i warunków zabudowy na spadkobierców
– KINGA CEKIERA, PIOTR SZYMAŃSKI – Budowa linii bezpośrednich w Polsce – dostawa zielonej energii bezpośrednio do odbiorców
– MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 2

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA

– DR ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA-ŚMIGIELSKA – Ustawa offshore – specjalny system wsparcia morskich farm wiatrowych
– ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie
– DR JOANNA DZIEDZIC-BUKOWSKA – Uzasadnienie do projektu planu miejscowego
– JULIA JANIK, MIROSŁAW NAROLSKI – Decyzja o warunkach zabudowy – alternatywa przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH WOJTOWICZ – Planowanie zintegrowane z rozwojem, czyli koniec krajowej koncepcji przestrzennego kraju
– MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA, WOJCIECH WOŁOSZYK – Praktyczne problemy w zakresie ustalania
opłaty za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
– ALEKSANDRA URBANOWSKA-BOHUN MPA – Powierzchnia biologicznie czynna w dokumentach i decyzjach inwestycyjnych

 

KONTRAKTOWANIE

– JACEK KOSIŃSKI, KONRAD DYDA – Właściciele i najemcy powierzchni muszą sami poszukiwać rozwiązań swoich problemów
– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Umowa o roboty budowlane: próby i ekspertyzy przed odbiorem – kiedy i na czyj koszt?

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Uchwała Sądu Najwyższego – wskazówki dla uniknięcia lub ograniczenia kary za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom przewidzianej w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

– MARTA LIPIŃSKA – Częściowe rozwiązanie umowy zawartej w reżimie ustawy Pzp

Numer 9 (lipiec-wrzesień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

 

PRAWO BUDOWLANE

 • PRZEMYSŁAW DZIĄG – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – czyli gwarancja podwyżki cen mieszkań
 • KONRAD DYDA – Nowe zasady stwierdzenia nieważności o pozwoleniu na budowę
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI – Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę
 • WOJCIECH GRECKI – Problem z tymczasowymi obiektami
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Zalecenia konserwatorskie jak randka w ciemno
 • BARBARA PANCER – Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych budynków – kolejny krok ku „zielonemu budownictwu”

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie cz.2
 • KAROLINA KLIMEK, ROBERT MIKULSKI – Uchwała reklamowa – procedura, charakter prawny
 • WOJCIECH WOJTOWICZ – Zabudowa śródmiejska tylko w Stadium lub w planach
 • ALDONA PAJOR – Znaczenie i wymagania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w procesie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KONTRAKTOWANIE

 • ŁUKASZ MRÓZ – Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
 • BARBARA KOZYRA – Korzystna reforma dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni
 • MICHAŁ SIWOWSKI – Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy praktyczne po dziesięciu latach stosowania regulacji kodeksowej
 • DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK – Zwrot kaucji od inwestora po upływie okresu gwarancji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • JAN GANDZIAROWSKI, MACIEJ KAJRUKSZTO – Spory w branży budowlanej z uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Podsumowanie wyników ankiety CAS
 • JAKUB MAJEWSKI – GDDKiA aktualizuje Szczegółowe Warunki Kontraktu dla systemu „Projektuj i Buduj”