NUMER 1 czerwiec - sierpień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE
– Projekt nowelizacji Prawa budowlanego – Radosław Wasiak
– Odpowiedzialność projektanta – Błażej Korczak
– Samowola budowlana teraz i w nowelizacjia Prawa budowlanego – Lidia Dziurzyńska-Leipert
– Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Omówienie orzecznictwa i stanowisk doktryny – Sebastian Janicki
Obszar oddziaływania obiektu a strona postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – Michał Leszczyński

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz realizacją inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, skutki finansowe instytucji zasiedzenia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – Tatiana Tymosiewicz
– Zmiany w procesie inwestycyjnym wynikające z przepisów środowiskowych – Agnieszka Skorupińska
– Wpływu wyeliminowania z obrotu prawnego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Joanna Dziedzic-Bukowska
– Instalacji radiotelekomunikacyjnych (stacje bazowe telefonii komórkowej) – Kamil Kłosiński

KONTRAKTOWANIE

 • – Zachowanie terminu na złożenie powiadomień o roszczeniach wykonawców robót budowlanych – Agnieszka Zaborowska
  – Kary umowne dla podwykonawców – Krzysztof Kwasniewicz
  – Solidarna odpowiedzialność inwestora – Łukasz Mróz
  Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka
 • – Prawo kontraktów musi być podporządkowane zasadom ekonomicznym budownictwa – Michał Skorupski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • – Podwykonawstwo w robotach budowlanych – Katarzyna Zadykowicz-Sokól
  – Tzw. „duża” nowelizacja ustawy o PPP – Rafał Cieślak
  – Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE – Piotr Mazuro
Numer 2 (październik - grudzień 2019)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Prawa autorskie do dokumentacji projektowej
– Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki – Zabudowa z przekroczeniem granicy nieruchomości o zróżnicowanym statusie prawnym
– Wojciech Grecki, Michał Okoń – Współdziałanie nadzoru budowlanego z konserwatorem zabytków w sprawach samowoli budowlanej dotyczącej zabytku
– Kamil Kłosiński – Przebudowa obiektu a formalności związane z zakończeniem robót
– Joanna Dziedzic-Bukowska – Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Przemysław Dziąg – Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.1
– Grzegorz Chojnacki – „Publiczne” – pojęcie pułapka w dokumentach planistycznych

KONTRAKTOWANIE

– Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka – Możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu w sytuacji, gdy termin ten już upłynął
– Łukasz Mróz – Upływ czasu a rękojmia i gwarancja jakości robót budowlanych – cz.1
– Hanna Drynkorn, Katarzyna Śliwak – Skuteczność oraz skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie postanowienia umownego
– Łukasz Kotarba – Odstąpienie od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Katarzyna Zadykowicz – Sokół – Udzielenie gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych czy modyfikacja ustawowych ram odpowiedzialności z rękojmi za wady?
– Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik – Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa?
– Krzysztof Kwaśniewicz – Kary umowne związane z podwykonawcami w zamówieniu publicznym na roboty budowlane
– Tadeusz Lewandowski – Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) w kontekście umów o zamówienia publiczne

Numer 3 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE
– Problematyka etapowania inwestycji budowlanych (Katarzyna Skumiał)
– Uzyskanie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej – cz.2 (Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka)
– Aparthotele i condohotele – istota, regulacje prawne, praktyczne problemy i zagrożenia (Michał Waraksa)
– Podział geodezyjny nieruchomości po zakończeniu procesu budowlanego (Sebastian Janicki)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowemu (Agnieszka Skorupińska, Karol Jaworecki)
– Problematyczne kwestie wyznaczania obszaru analizowanego – cz.2 (Przemysław Dziąg)

 • – Czy Trybunał Konstytucyjny nakazał, by w planach miejscowych nastąpił powrót do ustaleń sprzed 1995 r.? (Tatiana Tymosiewicz)
 • – Intensywność zabudowy w planach miejscowych (Grzegorz Chojnacki)

KONTRAKTOWANIE

– Umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane (Anna Onopiuk)
– Czy w umowie o roboty budowlane lepiej sprawdzi się wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe (Agata Paprocka)
– Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi (Rafał Cieślak)
– Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji jakości robót budowlanych – cz.2 (Łukasz Mróz)

 • – Ryzyka wynikające z postanowień Warunków Kontraktu FIDIC i skutki ich wystąpienia (praktyczne przykłady) (Tomasz Dziuk)]
 • – Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – wybrane przypadki i aspekty (Anna Onopiuk)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– Zakres stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Tadeusz Lewandowski)
– Zmiana ustawy PZP, czy Zamawiający są na to gotowi? (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)
– Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych (Marcin Boczek
Martyna Wójcik)

Numer 4 (kwiecień - czerwiec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna).

PRAWO BUDOWLANE

– 3 Odrębność budynków pomimo posiadania wspólnego fundamentu i układu komunikacyjnego z jednym garażem (MAGDALENA WOŹNIAK)
– 6 Przepisy wdrażające RODO w sektorze budowlanym (KATARZYNA SIEMION)
– 12 Legalizacja starych samowoli budowlanych – nowelizacja (GRZEGORZ CHOJNACKI)

 • – 16 Czy odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych jest możliwe na etapie postępowania naprawczego albo legalizacyjnego? (ANNA POLAK)
  – 20 Skutki dla inwestycji wypowiedzenia porozumienia o przekazaniu kompetencji konserwatora zabytków (SEBASTIAN JANICKI)
  – 22 Prawne konsekwencje wadliwego postępowania gminy wobec inwestora (ROBERT SUWAJ)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 30 Specustawa mieszkaniowa – Lex, ale nie Deweloper (PRZEMYSŁAW DZIĄG)
– 34 Nowe Prawo Wodne – problemy praktyczne po pierwszych dwóch latach obowiązywania (BARBARA PANCER)

 • – 38 Prawo nabywcy nieruchomości do zaskarżenia planu miejscowego do sądu administracyjnego (TATIANA TYMOSIEWICZ)
  – 41 Zapisy planów miejscowych muszą być precyzyjne (WOJCIECH WOJTOWICZ)

KONTRAKTOWANIE

– 44 Charakter zabezpieczeń pieniężnych w umowach podwykonawczych (MAŁGORZATA CYRUL-KARPIŃSKA)
– 48 Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym (WITOLD SŁAWIŃSKI, ADRIANA GOSTĘPSKA)
– 51 Upływ czasu a uprawnienia z rękojmi i gwarancji
jakości robót budowlanych – cz. 3 (ŁUKASZ MRÓZ)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– 55 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp (PATRYCJA OLEKSIŃSKA – DĄBROWSKA)
– 60 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na roboty budowlane (ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN)
– 65 Zamówienia typu „in-house” w świetle orzeczenia TSUE z dnia 3.10.2019 r. w sprawie: C285/18 (TADEUSZ LEWANDOWSKI)
– 69 Ochrona roszczeń finansowych podwykonawcy w publicznych i prywatnych inwestycjach budowlanych (EDYTA SIKORSKA-GAŁECKA)