PRAWO BUDOWLANE

– WOJCIECH MAKSYMCZUK – Legalizacja samowoli budowlanych popełnionych przed 1 stycznia 1995 r.
– DANIEL BIEGALSKI – Czy do zgłoszenia robót budowlanych, należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy?

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– BARBARA PANCER – Remediacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi
– DAGMARA CZAJKA – Inwestycje odpadowe a rewolucja planistyczna
– DOMINIK SYPNIEWSKI, PATRYK HILLA – Krajobrazowy „reset” – analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 20/19)
– ŁUKASZ OBZEJTA – Zakaz sprzedaży i oddawania w posiadanie gruntów ornych a rozwój projektów elektrowni fotowoltaicznych
– PAWEŁ PUCHER – Czy ZPI okaże się lepszym rozwiązaniem niż uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej podejmowana na podstawie specustawy mieszkaniowej?

KONTRAKTOWANIE

– EWELINA BADURA – Nabywanie lokali mieszkalnych w celach inwestycyjnych
– JĘDRZEJ WITASZCZAK – Procedura składania roszczeń w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC
– BARTOSZ FOGEL – Podstawy i kryteria miarkowania kary umownej
– GRZEGORZ DYLAK, BARTOSZ TOKARCZYK – Złote zasady FIDIC – kiedy FIDIC jest nadal FIDICi-em i jakie są
korzyści ze stosowania wzorców kontraktowych
– KAROLINA TRZECIAK-WACH – Dochodzenie roszczeń przez Wspólnoty Mieszkaniowe z tytułu
rękojmi i odszkodowania
– JAKUB KOBYLIŃSKI – Od jakich dokumentów można uzależnić zapłatę wynagrodzenia
wykonawcy robót budowlanych?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– DOMINIKA MARKOWICZ – Ugoda podczas realizacji umowy PPP
– ANNA ONOPIUK – Zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego
– JAN MARKIEWICZ – Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców kontraktów budowlanych – pejzaż rozwiązań prawnych, praktyki kontraktowej i zwyczajów uczestników rynku
– KAROLINA WRÓBLEWSKA – Zakazane postanowienia umowne ograniczające zakres przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane
– EWELINA TOBOREK – Jak wytłumaczyć się z ceny oferty w sytuacji, gdy dotyczy zamówienia w formule „projektuj i buduj”?