PRAWO BUDWOLANE

– JOANNA MAJ – Lex silos – uproszczenia w procedurze budowlanej, czy tylko dla rolników?
– IWONA NOGAJ – Postanowienie PINB o wstrzymaniu robót budowlanych
– DANIEL BIEGALSKI – Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę – uwagi ogólne
– ŁUKASZ KUPSKI – Pozwolenie na budowę, a dostęp do drogi publicznej
– IWONA NOGAJ – Skarga do WSA na pozwolenie na budowę po wszczęciu robót budowlanych
– JOANNA MAJ – Nowe przepisy techniczno-budowlane

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– PIOTR JARZYŃSKI – Reforma planowania przestrzennego – wybrane elementy
– FILIP SOKOŁOWSKI –  Rozszerzona procedura planistyczna dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
– MAGDALENA WILCZYŃSKA – Zależne miejsca postojowe – rozwiązanie zapewniające wymaganą liczbę stanowisk, czy problem przy uzyskaniu pozwolenia na budowę?
– DANIEL BIEGALSKI –  Zmiana pozwolenia na budowę po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– JAKUB GĄSIOR – Kwestie planistyczne związane z realizacją inwestycji typu PRS

KONTRAKTOWANIE

– MICHAŁ WACH – Powiadamianie o roszczeniach oraz ich zgłaszanie na podstawie wzorców kontraktowych FIDIC
– AGATA CHORZEMPA – Mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów budowlanych. Kluczowe ustalenia z Raportu o sporach budowlanych w Polsce 2022 – perspektywa na rok 2023

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KALIKST NAGEL – Model realizacji inwestycji oparty na współpracy (kolaboratywny)
– TADEUSZ LEWANDOWSKI – Uwarunkowania złożenia świadczenia z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane do depozytu sądowego