PRAWO BUDOWLANE

 • PRZEMYSŁAW KASTYAK, SEBASTIAN JANICKI – Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście wymagań dla wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 • FILIP PRUSIK-SERBINOWSKI – Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę a obejście prawa
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Jak można ograniczyć negatywne skutki wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków?
 • ALEKSANDRA BEDNORZ – Dziennik budowy jako dowód w postępowaniu sądowym

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • AGNIESZKA PAKULSKA, MICHAŁ CIESIELSKI, ŁUKASZ MARCINIAK – System planowania przestrzennego do zmiany
 • MATEUSZ STAWSKI – Opłata planistyczna w praktyce – cz.1
 • BARTOSZ BUDYCH – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • BARBARA PANCER – Podstawowe zasady gospodarowania odpadami powstałymi w związku z prowadzeniem robót budowlanych
 • ALDONA PAJOR – Decyzja o warunkach zabudowy – procedura, charakter prawny
 • ANETA FORNALIK – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – procedura, charakter prawny

KONTRAKTOWANIE

 • BARTŁOMIEJ NIEWCZAS, DOMINIK HINCZ – Wykonanie zastępcze – regulacja ustawowa a postanowienia umowy
 • ANNA NOWICKA – OSUCH – Dochodzenie odszkodowania w związku z koniecznością wyboru kolejnego wykonawcy na skutek odstąpienia od umowy z pierwotnym wykonawcą
 • PIOTR LITWIN, TOMASZ KOWALCZYK – VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI – Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
 • DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Firma w pandemii – 3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Wpływ przepisów covidowych na realizację umowy o roboty budowlane, w szczególności analiza możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia