PRAWO BUDWOLANE

– JOANNA MAJ – Zmiana sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na cele mieszkalne dla
uchodźców
– MAGDALENA KOMUDZIŃSKA, JACEK ŁUBECKI, MAGDALENA MAZUR – Nowa ustawa deweloperska cz. II – mieszkaniowe rachunki powiernicze, prospekt informacyjny oraz podstawy działania DFG
– PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności do działek wydzielonych pod budowę drogi publicznej w związku z realizacją przedsięwzięcia przez dewelopera – możliwe scenariusze

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA

– IWONA JACIECZKO – Niektóre aspekty podatkowe związane z przeznaczeniem nieruchomości według decyzji o warunkach zabudowy
– MIROSŁAW NAROLSKI – Likwidacja użytkowania wieczystego: czy da się pogodzić ogień z wodą?
– JOANNA WYSOCKA – ROGALA – Problematyka związana z niezgodnością celu, na jaki została oddana nieruchomość w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a obowiązującymi dla danego gruntu postanowieniami MPZP
– WOJCIECH GRECKI –  Prawne metody wpływania na treść planu miejscowego w toku procedury planistycznej
– PIOTR JARZYŃSKI – Decyzje o warunkach zabudowy a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – problemy praktyczne

 

KONTRAKTOWANIE

– JACEK PILISZEK – Usuwanie wad w Warunkach Kontraktowych FIDIC a rękojmia i gwarancja
– BARBARA KOZYRA – Czy możliwe jest żądanie łącznie kar z tytułu odstąpienia od umowy i nienależytego wykonania umowy w terminie?
– ALEKSANDRA TERC, ELŻBIETA VIROUX – Wpływ „przepisów covidowych” na realizację umów o roboty budowlane
– MAŁGORZATA CIEŚLA – Rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych
– JOANNA RUDNICKA – Ochrona przedsiębiorców

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– BARTŁOMIEJ MAZUR, PIOTR MAZURO – Podwykonawca w zamówieniach publicznych – zagadnienia
praktyczne