PRAWO BUDWOLANE
– Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową i jej wady w kontrakcie „buduj”.
– Nowelizacja prawa budowlanego – uproszczenie i deregulacja
– Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
– Elektroniczny Dziennik Budowy – szanse i zagrożenia
– Dostęp do drogi publicznej warunkiem podziału nieruchomości. Wydzielenie działek pod drogi publiczne

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA
– Kwestie środowiskowe w procesie inwestycyjnym
– Porozumienia Gminy z inwestorami prywatnymi dotyczące uchwalania planu miejscowego
– Kontynuacja nowej zabudowy – wprowadzenie
– Czy w osiedlu domków jednorodzinnych można wybudować wielkie centrum handlowe?
– Zmiana zagospodarowania gruntów leśnych

KONTRAKTOWANIE
– Klauzule abuzywne w umowie o roboty budowlane
– Siła wyższa oraz nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych a warunki kontraktowe FIDIC
– Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
– Kontrowersyjna treść gwarancji wadialnej. Czy wyrok Sądu Zamówień Publicznych zakończy spory przed KIO?
– Opinia Prokuratorii Generalnej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia